Marketing, Myanmar

ทำไมผู้ประกอบการไทยจึงควรเข้าไป ลงทุนในประเทศเมียนมา ได้แล้ว

ประเทศเมียนมานั้นได้ก้าวสู่การเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ ทั้งเรื่องรูปแบบการเมืองการปกครองด้านเศรษฐกิจ การตลาด รวมไปถึงประเทศมีความสงบ รวมทั้งการ ลงทุนในประเทศเมียนมา และมีเสถียรภาพมากขึ้น

Continue Reading “ทำไมผู้ประกอบการไทยจึงควรเข้าไป ลงทุนในประเทศเมียนมา ได้แล้ว”